Byregionprogrammet

(16.08.2017) Indre Helgeland Regionråd er prosjekteier for Ranaregionens byregionprosjekt. Les mer…

Vurderer ny organisasjonsmodell

(07.06.2017) Regionrådene i den nye regionalpolitikken – forslag til organisasjonsendringer

Når stortinget nå konkluderer reformprosessene innen kommunesektoren, er det behov for å se på regionrådenes rolle i lys av endringene i den statlige regionalpolitikken.

IHR har startet drøftingene om en ny organisasjonsmodell som del av en strategiplan for regionen.  Primært ønsker regionrådet et felles regionråd for hele Helgeland, men har erkjent at dette foreløpig ikke har vært mulig å få til.

I den sammenheng foreslår sekretariatet ei styrking av regionrådets kapasitet for samordning og utviklingsarbeid.

Regionale strategier

(29.01.2013) Strategisk plan for regionsamarbeidet (2012-2015) skal styrke det regionale samarbeidet i Indre Helgeland Regionråds område ved å klargjøre og prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i denne perioden.

Regionstrategiene 2012–2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner, og skal måles på om det som besluttes blir gjort. Behandlingen i kommunene bør kunne gi en god anledning til brei politisk drøfting av den enkelte kommunes prioriteringer i det regionale samarbeidet.

Indre Helgeland Regionråd vil ha ilandføring av gass til Skogsøya i Nesna

(23.06.2009)  Indre Helgeland Regionråd foreslår lokalitet i Nesna: – Langsetvågen/Skogsøya – som regionens felles innspill til Olje- og gassutvalget i Nordland.

NYTT!: Rapporten “Gassmaks i Nordland” er utarbeidet av ei arbeidsgruppe med ressurspersoner fra industri- og utviklingsmiljøene i Nordland, Norut Narvik, Forskningsrådet og fylkeskommunen

Last ned en kortversjon av GassMaks-rapporten her! 

Regionalt Næringsfond IHR

(20.03.2014) Nordland fylkeskommune har besluttet å ikke bevilge midler til de regionale næringsfondene for 2014.

Opprinnelig har Nordland fylke vedtatt et program for 4 år – årene 2012 – 2015. Det gjenstår å se om fylket bevilger
midler til fondene i 2015.

Det vil dermed ikke bli utlyst nye midler i 2014.

Regionalt Næringsfond IHR

(05.06.2013) Indre Helgeland Regionråd og Nordland Fylkeskommune har inngått en avtale om regionalt næringsfond for 2013. Programmets økonomiske ramme for 2013 er på 2,5 mill kr.

Programmet gjelder for aktører og aktiviteteer i kommunene Hattfjelldal, Grane, Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.

Det åpnes nå for å søke på programmet. Søknader skal sendes elektronisk på eget søknadsskjema til svenn.tovas@ru.no

Søknadene skal i hovedsak være relatert til prosjekter som omhandler:

  • Livskvalitet
  • Livskraftige lokalsamfunn og regioner
  • Verdiskaping

Informasjon om det regionale næringsfondet finner dere på våre nettisder,

  • handlingsplan  2013
  • søknadsskjema 2013

Søknadsfrist er torsdag 20. juni 2013.

For nærmere opplysninger – kontakt sekretariatet
v/Svenn Tovås,  – Aktiv Næringsservice as
tlf 75 13 53 66/911 22882

– eller

sekretariatsleder Arne Langset,
tlf 75 13 63 20/990 07653
mail: langset@ihr.no

Helgelandskonferansen 2013

(05.04.2013) Fru Haugans Hotell – Mosjøen 16. – 17. April

Indre Helgeland Regionråd – i samarbeid med Helgeland Regionråd og Sør-
Helgeland Regionråd – har gleden av å invitere til Helgelandskonferansen
2013.

Sted: Fru Haugans Hotell i Mosjøen – 16 og 17 april (se program)

Helgelandskonferansen er blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for
ordførere og øvrige politikere på Helgeland. Vi håper på godt oppmøte av
politikere, rådmenn, næringssjefer m.m. fra alle 18 kommuner på Helgeland.

Avinor bekrefter Polarsirkelen Lufthavns analyser

(11.02.2013) Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling deler oppfatningen om at alle flyoperative krav til etablering av en ny regional lufthavn er oppfylt.

Den nye regionale lufthavnen for Helgeland, på Hauan ved Mo i Rana, blir velegnet til formålet. Med dette menes lav flyoperativ risiko, lang rekkevidde for flyene og høg værmessig tilgjengelighet.

Polarsirkelen Lufthavn er et meget grundig analysert prosjektet. Avinor sin kvalitetssikring bekrefter med dette Polarsirkelen Lufthavnutviklings analyser om at den nye flyplassen innfrir kravene både for rekkevidde for flyene, innflygingsprosedyrer og værmessig tilgjengelighet.

– Disse kravene sjekket vi ut tidlig, fordi de er forutsetninger for å realisere prosjektet. I forkant av møtene med Avinor gjennomførte Norges ledende eksperter en kvalitetssikring av analysene, noe som kun styrket grunnlaget for flyplassen. Det er ikke overraskende at Avinor i dag bekrefter det ekspertene har kommet frem til, men det er gledelig, og styret og administrasjonen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling er meget tilfreds med at ledelsen i Avinor har prioritert dette arbeidet i god tid før forslaget til Nasjonal Transportplan ferdig­stilles. Dette er en merkedag for næringslivet, kommunene og befolkningen på Helgeland. Vi er enda et skritt nærmere byggestart i 2014, med åpning av ny flyplass i 2016 sier leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen.

Polarsirkelen Lufthavn – Brei støtte til stor flyplass i Nordland Fylkesting

(15.04.2011) Fylkestinget i Nordland sluttet seg fredag til fylkesrådets forslag om støtte til bygging av en ny stor flyplass på Hauan i Rana. 45 av 53 representanter stemte for forslaget.

Fylkestinget ber også Samferdselsdepartementet om snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan i Rana.