Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 17. april 2020  Kl.: 09.00 – 11.00
Sted:  Fjernmøte på «Teams»

Informasjon

Arbeidet med smittevern og oppfølging av risiko knyttet til Covid-19
– Informasjon om vurderingene i kommunene.
– utfordringer videre

 

SAKSLISTE 

R-12/20 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.

a.) Ref. regionråd 21.02.20
b.) Ref AU 19.03.20
c.) Ref AU 22.03.20
d.) Ref AU 25.03.20
e.) Ref AU 29.03.20
f.) Ref AU 08.04.20
g.) Innkalling til rådsmøte Helgeland Museum


R-13/20 Saker i Nordland Fylkesting 20-22. april – mulighet for innspill til komite / grupper.
– Fylkestingets saksliste 


R-14/20 Oppfølging av regionrådets høringsinnspill til NTP
.
– Saken til fylkestinget
– Innspill fra Rana Kommune, Mo i Rana Havn og Mo Industripark
– IHR Innspill til samferdselsavd. 

 

R-15/20  Videre møteplan / elektroniske møter / ev. avlysning av fysisk møte 11.-12. juni
– vedtatt møteplan – før corona!

 

R-16/20 Innkomne forslag.
Rekruttskole på Drevjamoen – Innspill fra Helgeland Regionråd (Interkommunal politisk samarbeid )


R-17/20 Eventuelt
a.)
Fra Hattfjelldal Kommune : Fylkesmannens arbeid med ruingvirkningsanalyse – vern av skog. (orientering/drøfting)
– Brev fra Klima og miljødep