Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 30. November 2018

Sted:  Havblikk , Nesna

Tid kl. 10.00 – 15.00

Lunch 11.30

Jeg ber om at forfall meldes til undertegnede og om vararepresentant har fått beskjed og stiller.

Vel møtt!
INDRE HELGELAND REGIONRÅD

Hanne Davidsen                                                                   Arne Langset
Leder                                                                                     Sekretariatsleder

***************************************************************************************

SAKSLISTE

Orientering og drøfting 

  • Informasjon fra Nesna Kommune
  • Institusjonsstruktur Nord-Universitet
  • Nesna Industripark
  • Planer om folkehøgskole – Rana.
  • Framtida for Interreg BA
  • Utfordringer i den nye regionalpolitikken

 

Regionrådssaker

R-sak 22/18   Referat og orienteringssaker.
a.) Referat fra regionrådsmøtet 28. sept 2018
b.) Referat fra AU
– Uttalelse sykepleieutdanning
– NORD-Universitets strukturprosess – studiesteder. 

c.) Brev fra Helgeland Regionråd – avslutning av TV-prosjekt
d.) Kystplan Helgeland
e.) Møte med fylkesrådet
f.) Brev fra Vest.Finnmark Regionråd
g.) Brev fra KomUt
h.) Fellesmøter regionråd på Helgeland
i.) Forslag til uttale fra Salten Regionråd – ang. sommertid
j.) Brev fra IHR/Midtskandia ang. KMD -høring til fylkeskommunene om Interreg.
Vedlegg svar på KMD-spørreskjema.


R-sak 23/18 Strategisk plan IHR 

R-sak  24/18 Organisering av sekretariatstjenester IHR

R-sak 25/18Vedtekter IHR – Ny kommunelov
presentasjon relevante endringer i ny kommunelov 
– dagens vedtekter
– Forslag til nye vedtekter “Indre Helgeland – Interkommunalt politisk råd.”

R-sak 26/18   Budsjett 2019 – IHR

R-sak 27/18   Møteplan 2019 – IHR
– utkast til møteplan

R-sak 28/18   Fylkestingets saker.
– sakliste
– sak tilbudstruktur VGS
– sak Budsjett og økonomiplan

R-sak 29/18   Innspill fra Rådmannsmøtet

R-sak 30/18   Innkomne saker / Uttalelser / Eventuelt /
– felles uttalelse ang. Helgeland Museum