Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 12. juni 2020  Kl.: 09.00 – 12.00
Sted:  Fjernmøte på «Teams»

Informasjon
1.) Regionvekstavtaler v /Greta Johansen – nfk

2.) Vannregionfinansiering av arbeidet med vannforvaltningen.  v/ Lars Ekker – nfk.
(introduksjonsbrev)
– Notat – Finansiering av vannregionkoordinator for vannområdene Ranfjorden og Rødøy/Lurøy

3.) Læreplassgaranti i Nordland   sykdomsforfall tas opp i neste møte.

4.) Orientering fra Nesna Kommune
Nesna søker status som omstillingskommune. v/ Hanne Davidsen
  Søknad fremmet av kommunestyret
Konsekvensanalyse – Notat Sintef 

 

 

SAKSLISTE

R- 18/20 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd april .20
b.) Ref AU – 26.05.20
c.) Årsmøtet MidtSkandia
d.) Fylkesmannens kommunekonferanse  – Fylkesmannens redegjørelse – Geir Vinsand om ny regionalisering
e.) Uttalelse ang. tildeling av studieplasser til Campus Nesna
f.)  Strategi for utvikling av Botnia-Atlantica området
g.) Representant/vara – politiråd
h.) Offshore Nordland 2020 er avlyst

R- 19/20 Saker i Nordland Fylkesting 15-18. juni 2020 (mulighet for innspill til komitè / grupper.)
Fylkestingets saksliste
– FT-sak “Eierskap ferger og hurtigbåter”

R- 20/20 Høringsprosess NTP – transportetatenes innspill til SD
– Høringsbrev – 1.juli
Statens vegvesen  _  Jernbanedirektoratet _ Avinor _ Kystverket _
– IHR – presentasjon for fylkestinget april 2020

R- 21/20 Organisering av arbeidet for ny aktivitet ved campus Nesna. – regionalt prosjekt
Bakgrunnsnotat 

R- 22/20 Tilslutning til prosjekt reindriftsforvaltningen.
– Fylkesmannens henvendelse
Utkast til prosjektbeskrivelse

R- 23/20 “Lam fra Helgeland” – prosjekt fra tidligere Sør-Helgeland Regionråd
– Sluttrapport forprosjekt – Sør-Helgeland Regionråd
– Mulighetstudie “geografisk betegnesle som varemerke” 

R- 24/20 Innkomne saker
Uttalelse på IHKUS – budsjett 2021  – Forslag fra IHKUS
R-25/20 Eventuelt