Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    torsdag 13. – fredag 14.. juni 2019
Sted:  Lovund Hotell – Lurøy Kommune
____________________________________________________________

SAKSLISTE

Orientering og drøfting 

 • “Nye Statens Vegvesen” – Regionveisjef Turid Stubø Johnsen
 • Regional Transportplan – Innspillsprosess NTP
 • Situasjonen i Nord Universitet

R-19/19   Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.

 1. Ref AU-møte mai.19
 2. Ref Regionråd mars.19
 3. Samarbeidsavtale Nordland – Västerbotten – Österbotten
 4. Jernbaneforum – Uttalelse
 5. Energirådet – bestilling av utredning.
 6. Høringsbrev Rehab
 7. Drivkraft 2019
 8. Rapport fra Ruralis
 9. Rapport fra Oxford Resarch – EGTC


R-20/19    Nord Universitet – Ny studiestedstruktur – Høring –
Forslag til høringsuttalelse fra de tre regionrådene på Helgeland

– Rektors rapport og forslag til ny studiestedstruktur
Utkast til uttalelse fra Helgelandssykehuset HF
Forslag til uttalelse Nordland Fylkesting   

 R-21/19    Rullering av Regional Transportplan – fylkestingssak
                      – Fylkestingets dokument

R-22/19    Regionalt politisk samarbeid – Fusjon mellom Sør-Helgeland og Helgeland Regionråd
                      – Høringsnotat overgangsbestemmelser
Sak Vefsn Kommune
– Notat HR – forslag til vedtekter

R23/19    Fylkestingets saker
                     – Fylkestingets saksliste

R-24/19    Indre Helgeland Kontrollutvalgsekretariat (IHKUS) – budsjett
                     – forslag fra IHKUS

R-25/19   Innkomne forslag

 R-26/19   Eventuelt